Kuulat2.jpg

Flickr: JD Hancock

.
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen

Tausta
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen on osa yhteiskuntatakuuta ja koulutustakuuta. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen ohjelmaan on myönnetty rahoitusta 24 hankkeelle (neljä ruotsinkielistä),joilla kullakin on 3-8 yhteistyökumppania. Yhteensä mukana on viitisenkymmentä koulutuksen järjestäjää. Avustusta saaneiden hankkeiden sisällöt ja teemat vaihtelevat. Osa hankkeista keskittyy alueelliseen kehittämiseen ja ratkaisumallien kehittämiseen. Osa hankkeista on tavoitteiltaan ja yhteistyömuodoiltaan valtakunnallisia.
Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, joka vastaa hankkeen tiedottamisesta, yhteistyöstä ja tutkimustoiminnan eteenpäin viemisestä.

Tavoitteet

Läpäisyn tehostamisohjelman määrälliset tavoitteet ovat :
 • Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden osuus on 7% vuonna 2014. Kokonaan opintonsa keskeyttäneiden osuus olisi tällöin 6 %. Tällä hetkellä keskeyttämisprosentti on noin 10%
 • Vuonna 2011 aloittavista opiskelijoista 65 % suorittaa tutkinnon sen laajuutta vastaavassa ajassa tai nopeammin ( vuonna 2004 aloittaneista tutkinnon suoritti kolmessa vuodessa tai nopeammin 58%) . Neljässä vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus on 75% ( 2004 aloittaneista tutkinnon suoritti 66%) ja viidessä vuodessa 80% ( vastaava luku 2004 oli 70 %) .


Vuoden 2013 valtion avustusten painopistealueet

 1. Opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon ennakoivien ja nykyistä yksilöllisempien toimintamallien kehittäminen
 2. Pedagogisten ratkaisujen kehittäminen ja opetusjärjestelyjen joustavoittaminen yksilöllisten opintopolkujen ja työn ohella opiskelun mahdollistamiseksi ja tukemiseksi
 3. Koko tutkinnon suorittamista tukevien pedagogisten ratkaisujen, ohjauskäytänteiden ja toimintamallien kehittäminen silloin, kun opiskelija lähtökohtaisesti suorittaa tutkintoa osissa
 4. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen ja hyväksilukemisen toimintamallien kehittäminen opintoaikojen lyhentämiseksi
 5. Asuntolatoiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden vapaa-ajantoiminnan tukeminen
 6. Muu ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävä kehittäminen
 7. Kodin, huoltajien, perheiden ja oppilaitoksen välisen yhteistyön edistäminen
 8. Läpäisyn edistäminen ja koulutuksen keskeyttämisen ehkäisy ratkaisu-tai toimintamallien avulla, joilla pyritään parantamaan opiskelijoiden aktiivista osallisuutta, hyvinvointia ja työkykyä ( esimerkiksi TYKY-passin tehokas käyttöönotto)


Opetus- ja kulttuuriministeriön täsmennykset ja odotukset

Hankkeessa kerätään heti alusta seurantatietoja opiskelijoista, jotka keskeyttävät heti opintojen alussa. Erityisesti ollaan kiinnostuneita keskeyttämisen syistä ja taustamuuttujien (koulutusala, tutkinnot, sukupuoli, erityisopiskelija) yhteydestä keskeyttämiseen. Ollaan kiinnostuneita ennen virallista tilastointia tapahtuvasta liikenteestä: lähdetäänkö muualle tai vaihdetaanko alaa. Kiinnostuksen kohteena on myös se, että mitä tapahtuu keskeyttämisen jälkeen.
 • Laadullisessa seurannassa ollaan kiinnostuneita ennen keskeyttämistä tehdyistä toimenpiteistä ja mitä jälkitoimenpiteitä erityisesti niille, jotka eivät jatka opiskelua
 • Hankkeen aikana tulisi selvittää riskianalyysi keskeyttämisen aikomisen tunnistamiseksi.
 • Hankkeessa kehitettyjen osaamisen tunnistamisen toimenpiteiden yhteydessä tarkastellaan lyhentääkö osaamisen tunnistaminen aidosti opiskeluaikoja
 • Hankkeessa selvitetään mitkä ovat työn ohella opiskelun vaikutukset. Miten työn ja opiskelun vuorottelu käytännössä onnistuu.
 • Hankkeessa selvitetään kodin ja koulun yhteistyön laatua. Miten huolehditaan yli 18 v-vuotiaista tai nuorista perheistä, miten yhteistyö eroaa kaikkien kanssa vs ”ongelmatapaukset”
 • Hankkeessa tulisi huomioida eri kohderyhmiin (keskeyttämisalttiit, opiskelun pitkittyminen) tehoavien toimenpiteiden tunnistaminen eli mitkä toimenpiteet tehoavat mihinkin ryhmään.
 • Hankkeessa kehitetään asuntolatoiminnan laatukriteerit.

Valtionavustusten hakuun ja käyttöön liittyvää materiaalia ja ohjeita:
Vuoden 2013 hakutiedote: http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatillinen_koulutus

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logon löydät täältä