PROJEKTBESKRIVNING

Projektets namn: FLYT och FLYT II- projektet för snabbare genomströmning och färre avbrott i yrkesutbildningen

Projektkoordinator och kontaktperson:
FLYT (1.9.2011-31.12.2012) Astrid Henriksson, astrid.henriksson@axxell.fi, tfn 044 739 7353
FLYT II (1.8.2012-31.12.2013) Harriet Norrback, harriet.norrback@yrkesakademin.fi, tfn 050 336 8280

Samarbetsparter: Axxell, Optima, Vasa Yrkesinstitut, YA!

Projektets hemsida: www.axxell.fi

Centrala mål i projektet: Projektet är ett samarbetsprojekt mellan fyra svenska yrkesläroanstalter. Syftet med projektet är att utveckla nya verksamhetsmodeller för undervisning, studiehandledning, samarbete inom skolan, kontakten till hemmen och elevhemsverksamheten. Inom projektet utvecklas också erkännande av kunnande.


Beskrivning av det centrala innehållet i projektet
 • Utveckling av förutseende och individuella verksamhetsmodeller inom studiehandledning och studerandevård
 • Utveckling av nya verksamhetsmodeller för yrkesutbildningen då det gäller identifiering av de studerande som är i riskzon att inte klara av sina studieprestationer i den takt som förväntas. Pedagogiska lösningar eller modeller som förbättrar genomströmningen utvecklas och testas. Metoder för att fånga upp studerande som har bristande studiefärdigheter eller andra svårigheter som utvecklas och tas i bruk.
 • Samarbetet inom skolan och kommunikationen till studerandevårdsgrupperna utvecklas
 • Modell för hur vi inom grundläggande yrkesutbildning identifierar, erkänner och tillgodoräknar tidigare inhämtat kunnande för att förkorta studietiden.
 • Samarbete mellan handledare och studerande vid studiebostäderna utvecklas: tutorverksamhet vid boendeenheterna inleds och olika samarbetsformer med studerandes hem och målsmän prövas.
 • Utveckling av samarbetet med föräldrarna och familjerna


De centrala resultaten
 • Handlingsmodeller beskrivna i handbok, rutinbeskrivningar eller processer
 • Handlingsmodeller för studiehandledningen speciellt med tanke på studerande med inlärningssvårigheter eller bristande studieprestationer. Utbud av stödformer för de studerande under och efter en kurs
 • Information om studiernas upplägg och studiehandledning i studieguider
 • Handbok där processen och tillvägagångssättet för erkännande av kunnande beskrivs. Handboken innehåller anvisningar för studerande och personal samt beskrivning över olika aktörers roll och uppgift i erkännandeprocessen.
 • Fungerande, enhetligt och strukturerat verktyg för att synliggöra, dokumentera och bedöma en persons kunskap och kompetens inom grundläggande yrkesutbildning.
 • Metod för arbetsliv och organisationer för att dokumentera det kunnande ett specifikt arbete eller arbetsuppgift ger.
 • Informationsmaterial och plan för medverkande skolorna hur samarbetet mellan boende, skola och hem fungerar i detta avseende
 • En gemensam studiedag för handledarna vid läroanstalternas boendeenheter.
 • modeller för utökat samarbete mellan hem, vårdnadshavare, familjer och läroanstalter vid anknytningen till studierna och förebyggande av avbrottMålgruppen
Studerande (ungdoms- och vuxenstuderande), undervisningspersonal, planerings- och administrativ personal, personal inom studiehandledning, studerandevård och övriga stödfunktioner samt vårdnadshavarna inom läroanstalterna Axxell, Optima, Vasa yrkesinstitut och Yrkesakademin i Österbotten.
En speciell målgrupp för åtgärderna är studerande som ligger i riskzonen att avbryta sina studier, främst studerande på årskurs ett.


Geografiskt område/områden för projektet: Nyland, Egentliga Finland och Österbotten