De' e' ju våra ungdomar


Projektkoordinator: Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/Yrkesinstitutet Prakticum
Samarbetspartners: Ungdomsverkstaden SVEPS, Krisjouren för unga, Helsingforsmission
Folkhälsans förbund rf, Ungdomscentralen vid Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet
Projektets kontaktperson: Ledare för studerandevården och specialpedagog Petra Fagerström (fornamn.efternamn@prakticum.fi), tlf. 0400 247251

Projektets målsättningar
Med detta projekt önskar vi förbättra genomströmningen och förebygga avbrott i studier med hjälp av den sociala läroplanen (=en plan för att uppnå ett klimat i skolan som framhäver trivsel, personlig utveckling för personal och studerande, samhörighet och samarbete) genom att fokusera på att:
- utveckla rutiner för ett utökat ansvar för klassansvariga lärare
- förbättra ledarskapsförmågan hos lärarna
- förstärka resurslärarnas roll som stödpersoner åt studerande med studiesvårigheter eller studerande som löper risk att avbryta sina studier
- satsa på trivselfrämjande arbete i skolan
- förbättra sektorövergripande samarbete på svenska i huvudstadsregionen genom samordning av tjänster för unga och verktyg för informationsöverföring enligt den reviderade ungdomslagen (27.1.2006/72)

Det centrala innehållet i projektet

Projektet utförs som ett lokalt sektorövergripande projekt för att samarbetsparterna tillsammans skall kunna skapa i vardagen användbara rutiner för samarbetet som svarar på de behov som finns i huvudstadsregionen. Samarbetsparterna deltar också i planeringen av åtgärderna som genomförs i Prakticum under projekttiden. Åtgärder kommer att införas på alla nivåer i skolan (organisation/ledning, lärarkollegiet, den enskilda läraren, föräldrar och den enskilda studerande). Hela åtgärdspyramiden genomsyras av samarbetet med projektparterna.

Förväntade resultat

- Nya rutiner och verktyg som stöder klassansvariga lärare i deras arbete så att de kan hantera det utökade ansvar som rutinerna medför.
- Resurslärarnas roll förstärks och varje avdelning i Prakticum har en egen resurslärare.
- Årskursvisa evenemang som förbättrar trivseln i skolan
- Nya former för sektorövergripande samarbete har utvecklats och beprövats. Detta initiativ till utökat samarbete kommer att utnyttjas för att med gemensamma krafter utveckla samarbetsparternas verksamhet.
- Verktyg för informationsöverföring mellan skola, ungdomsverkstad, socialarbetare och vid stadieövergång har upprättats och tagits i bruk.
De åtgärder som genomförs inom ramen för projektet är främst långsiktiga satsningar för förebyggande arbete.

Målgrupp

Projektets målgrupp utgörs av klassansvariga lärare, resurslärare, övriga lärare, föräldrar samt studerande.

Geografiskt område

Huvudstadsregionen