Hankkeen tavoitteet
Hankkeella tavoitellaan läpäisyn tehostamista kehittämällä oppilaitokseen ohjauksellista, optimistiseen oppimiskäsitykseen perustuvaa toimintakulttuuria, joka huomioi yksilölliset oppimisen haasteet niin vahvistamalla heikosti suoriutuvien oppimistaitoja kuin tarjoamalla riittävästi haasteita hyvin suoriutuville. Hankkeen tavoitteena on läpäisyn tehostaminen Porvoon ammattiopistossa Amistossa nykyisestä 59 %:sta 67%:iin hankekaudella. Kolmen vuoden kuluttua tavoitteena on 75% läpäisy. Hankkeessa kehitetään oppilaitokseen toimintamalli, jonka tavoitteena on tehostaa koulutuksen läpäisemistä. Toimintamalli muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: Oppimisen taidot -ryhmistä, pedagogisesta tukihenkilötoiminnasta ja moniammatillisesta yhteistoiminnasta. Ohessa kuvaus hankekokonaisuudesta

Oppimisen taidot -ryhmät
Opintojen alkuvaiheen Oppimisen taidot -ryhmiin osallistuvat kaikki aloittavat opiskelijat. Heille tarjotaan kaksi tuntia Instrumental Enrichment -ohjelman (IE) mukaista opetusta kymmenen kertaa ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana, yhteensä 20 tuntia / opiskelija. Tarkoituksena on vahvistaa opinnoissa tarvittavia oppimistaitoja sekä tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa oppimisen haasteita.

Oppimistaitojen tukiryhmissä jatkavat opiskelijat, jotka hyötyvät pidempiaikaisesta IE-ohjelman mukaisesta opetuksesta erilaisten oppimisen haasteiden vuoksi. Oppimistaitojen tukiryhmät toimivat myös osana hojksin tukitoimia.

Pedagoginen tukihenkilötoiminta
Pedagogiset tukihenkilöt toimivat opettajien työn tukena käytännön opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa rinnakkaisopettajina tarkoituksena vahvistaa ohjauksellista opetustapaa ja optimistista oppimiskäsitystä. Pedagogiset tukihenkilöt tukevat rinnakkaisopettajina opiskelijoita oppimistaidoissa. Tukihenkilöinä toimivat IE-ohjelman käyttöön ja dynaamiseen arviointiin perehtyneet henkilöt.

Moniammatillinen yhteistoiminta
Toimintamalli edellyttää moniammatillisen yhteistyön kehittämistä ja sitoutumista yhteiseen toimintatapaan, yhteisten käsitteiden muodostamista sekä saumatonta yhteistyötä toimijoiden kesken. Lukuvuoden mittaan tapahtuvat tapaamiset toimivat yhteistyötapaamisina ja vertaistuen muotona. Yhteistyöhön osallistuvat Oppimisen taidot –ryhmien ohjaajat sekä oppilastukihenkilöstö.
___

Henkilöstön osaamisen kehittäminen – toteutetaan Porvoon ammattiopiston kustannuksella osana läpäisyn tehostamisen toimintamallin tukemista
Toimintamallin tehokkaaksi toteuttamiseksi ja edelleen kehittämiseksi tarvitaan henkilöstön osaamisen kehittämistä. Hankkeessa toteutetaan IE-koulutus, jonka suorittaneet toimivat jatkossa Oppimisen taidot -ryhmien ohjaajina. Koko oppilaitoksen ohjauksellisen toimintakulttuurin kehittämiseksi tuotetaan kaksipäiväinen ohjaavan opetustava koulutus opetus- ja opiskelijatukihenkilöstölle.

Verkostoituminen ja vertaisoppiminen - toteutetaan Porvoon ammattiopiston kustannuksella osana läpäisyn tehostamisen toimintamallin tukemista
Verkostotapaaminen on IE-menetelmää käyttävien oppilaitosten edustajien osaamisen jakamisen ja vertaistuen foorumi. Vertaisoppiminen -toiminnalla etsitään hyviä käytäntöjä läpäisyn tehostamiseksi ja IE-menetelmän soveltamiseksi ammatillisessa koulutuksessa.

Lisätietoja: Tuija Eloranta tuija.eloranta@amisto.fi, puh. 0400 360 263

Esite: